Ateliér úsporné architektury - Nemošice

A.Ú.A. » Urbanistické studie » Nemošice

Kategorie:
Urbanistická studie
Název:
Nemošice
Velikost:
Zastavěná plocha: 132 100 m2

Architektonické a dispoziční řešení:

Urbanistické řešení vychází z funkčního uspořádání území daného ÚP a z dopravního řešení. Základem urbanistického řešení je navržení centrální zelené plochy s občanskou vybaveností a okolo vytvořit jednoduchý systém místních komunikací obsluhujících obytná hnízda se zklidněnou dopravou. Centrální park s náměstíčkem je napojen pěšími komunikacemi na okolí. V každém obytném hnízdě je možné umístit 6-8 rodinných domů. Obytných hnízd se v území nachází 17. V centrální části jsou navržena 4 obytná hnízda s řadovou zástavbou s parkováním u místní komunikace vytvářející klidné náměstíčko. V těchto řadových domech vznikne velice zajímavé bydlení s terasami a oplocenými pozemky odvrácenými směrem ven od centra náměstíčka se vstupy do domů a dětským hřištěm.Tento způsob řešení by měl pomoci ke vzájemné komunikaci a poznávání obyvatel v jednotlivých hnízdech a také se vyvaruje zbytečné síti hlučných komunikací.

Automobilová doprava počítá s využitím stávající silnice III/34026 Nemošice - Ostřešany. V místě napojení z této komunikce na místní obslužnou komunikaci území je vhodné vybudovat kruhový objezd.

Dětská hřiště a sportoviště jsou umístěna v centrální části území v parkové zeleni a také v náměstíčkách v řadových obytných hnízdech.

V území je navržena mateřská školka pro cca 50 dětí, základní škola je k dispozici již stávající v obci Nemošice. V centrální části se počítá s vybudováním vetšího společenského sálu pro různé účely, dále restaurace/kavárna. U předpokládaného kruhového objezdu je navržena dvoupodlažní budova se službami s 6 parkovacími místy.

Hranice mezi stávající zástavbou a novou zástavbou vymezuje široký pás zeleně s místní vodotečí. Napojení na starou zástavbu přes tento oddělující pás zeleně umožňují pěší komunikace napojené na stávající komunikace směrem do centra obce.

V území budou vybudovány chodníky podél páteřních komunikací na obou stranách, přitom na jedné straně je navržen oddělující pás s vysokou zelení prostřídaný s parkovacími místy. V druhém chodníku se počítá s uložením technické infrastruktury.

V území lze na parcely úmístit rodinné domy s plochou/šikmou střechou. Podmínka je, že se domy v hnízdě musí podobat materiálové a hmotově.

Nemošice Nemošice Nemošice Nemošice Nemošice Nemošice Nemošice Nemošice Nemošice